ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 ถึง 10 จากข้อมูล 296
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง แบตเตอรี่พร้อมเปลี่ยน และเทิร์นแบตเตอรี่เก่า รถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๑๔๐ ราชบุรี ในความดูแลของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๒ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 กันยายน 2564
ซื้อถุงยังชีพ จำนวน ๕๓๓ ชุด ตามโครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย (มอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชน) ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) (สำนักปลัดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 กันยายน 2564
ซื้อโครงการจัดซื้อและติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ ภายในตำบลเจ็ดเสมียน จำนวน ๙ ชุด ๕ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 กันยายน 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษาทรัพย์สินของทางราชการ จำนวน ๔ รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 กันยายน 2564
ซื้อโคมไฟฟ้าหลอด LED ภายในเขตเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน จำนวน ๔๒ ชุด (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 กันยายน 2564
จ้างโครงการปรับปรุงห้องทำงานบริเวณชั้น ๒ อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน หมู่ที่ ๒ ตำบลเจ็ดเสมียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 กันยายน 2564
จ้างโครงการจ้างเหมาตีเส้นจราจรชะลอความเร็ว (Rumble Strips) ภายในเขตเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน จำนวน ๗๒ ล็อค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 กันยายน 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ยาฆ่าเชื้อไวรัส จำนวน ๕๕ ขวด (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 กันยายน 2564
จ้างซ่อมแซม/เปลี่ยนอุปกรณ์ รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง ทะเบียน บษ ๑๑๗๐ ราชบุรี ที่อยู่ในความดูแลของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 กันยายน 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะรับแขก จำนวน ๑ ชุด (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 กันยายน 2564