ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 81 ถึง 90 จากข้อมูล 323
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างและไฟฟ้าประดับ ณ บริเวณอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 กรกฎาคม 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง หินคลุก จำนวน ๕๖ คิว (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 กรกฎาคม 2564
ซื้อต้นเทียนพรรษาแกะสลักลายพิกุลพร้อมฐานรูปดอกบัว ขนาด ๑๒ x ๑๒๐ เซนติเมตร จำนวน ๘ ต้น ตามโครงการจัดงานวันสำคัญทางศาสนา (ประเพณีถวายเทียนพรรษา) ประจำปี ๒๕๖๔ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 กรกฎาคม 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๙ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 กรกฎาคม 2564
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน ซอย ๑ (ช่วงกลางซอย) หมู่ที่ ๖ ตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี21 กรกฎาคม 2564
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๕ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 กรกฎาคม 2564
จ้างซ่อมแซม/เปลี่ยนอุปกรณ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน ๑ ตัว (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 กรกฎาคม 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางนอก ยางใน ยางรอง พร้อมเปลี่ยนและเทิร์นยางเก่า) รถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บย ๑๗๔๕ ราชบุรี ประจำงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 กรกฎาคม 2564
จ้างซ่อมแซม/เปลี่ยนอุปกรณ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดหญ้า จำนวน 6 เครื่อง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 กรกฎาคม 2564
จ้างซ่อมแซม/เปลี่ยนอุปกรณ์ รถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย ทะเบียน ๘๒ - ๘๒๑๑ ราชบุรี ที่อยู่ในความดูแลของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 กรกฎาคม 2564