ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 81 ถึง 90 จากข้อมูล 317
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างซ่อมแซม/เปลี่ยนอุปกรณ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน ๑ ตัว (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 กรกฎาคม 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางนอก ยางใน ยางรอง พร้อมเปลี่ยนและเทิร์นยางเก่า) รถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บย ๑๗๔๕ ราชบุรี ประจำงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 กรกฎาคม 2564
จ้างซ่อมแซม/เปลี่ยนอุปกรณ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดหญ้า จำนวน 6 เครื่อง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 กรกฎาคม 2564
จ้างซ่อมแซม/เปลี่ยนอุปกรณ์ รถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย ทะเบียน ๘๒ - ๘๒๑๑ ราชบุรี ที่อยู่ในความดูแลของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 กรกฎาคม 2564
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาทรัพย์สินของเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 กรกฎาคม 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง แบตเตอรี่พร้อมเปลี่ยน และเทิร์นแบตเตอรี่เก่า รถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บว ๑๖๗๔ ราชบุรี ประจำงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล จำนวน ๒ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 กรกฎาคม 2564
จ้างซ่อมแซม/เปลี่ยนอุปกรณ์ รถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตค ๑๑๗๖ ราชบุรี ที่อยู่ในความดูแลของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 กรกฎาคม 2564
วัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ (กองช่าง)12 กรกฎาคม 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๐ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 กรกฎาคม 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6 กรกฎาคม 2564