ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 71 ถึง 80 จากข้อมูล 323
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๒ รายการ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 สิงหาคม 2564
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน ๒ รายการ (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 สิงหาคม 2564
จ้างเหมาทำผ้าคลุมโต๊ะและผ้าคลุมเก้าอี้ จำนวน ๒ รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 สิงหาคม 2564
จ้างซ่อมแซม/เปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน ๒ เครื่อง (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 สิงหาคม 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๔ รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 กรกฎาคม 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอิ่มอุ่น กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 กรกฎาคม 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๙ รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 กรกฎาคม 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) U.H.T. สำหรับเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 กรกฎาคม 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 กรกฎาคม 2564
จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานวางแผนด้านสาธารณสุขและงานเอกสารอื่นๆ ตั้งแต่วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 กรกฎาคม 2564