ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 61 ถึง 70 จากข้อมูล 323
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างซ่อมแซม/เปลี่ยนอุปกรณ์ระบบท่อบำบัดและระบบท่อน้ำทิ้ง ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 สิงหาคม 2564
จ้างซ่อมแซม/เปลี่ยนอุปกรณ์ รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง ทะเบียน บษ ๑๑๗๐ ราชบุรี ที่อยู่ในความดูแลของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 สิงหาคม 2564
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น น้ำมันไฮโดรลิค เบอร์ ๖๘ ขนาดบรรจุ ๑๘ ลิตร จำนวน ๗ ถัง (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 สิงหาคม 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 สิงหาคม 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 สิงหาคม 2564
จ้างซ่อมแซม/เปลี่ยนอุปกรณ์ เครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน ๔ เครื่อง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 สิงหาคม 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 สิงหาคม 2564
จ้างซ่อมแซมป้ายบอกซอยภายในเขตเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน จำนวน ๑๙ ป้าย (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 สิงหาคม 2564
จ้างซ่อมแซม/เปลี่ยนอุปกรณ์ พร้อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์บรรทุกน้ำ ทะเบียน บว ๑๖๗๔ ราชบุรี ที่อยู่ในความดูแลของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6 สิงหาคม 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4 สิงหาคม 2564