ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 51 ถึง 60 จากข้อมูล 323
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๓ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 กันยายน 2564
จ้างเหมาขนย้ายกำจัดขยะมูลฝอยในบริเวณบ่อขยะของเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน พร้อมนำขยะมูลฝอยไปกำจัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31 สิงหาคม 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๑ รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31 สิงหาคม 2564
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๖ รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31 สิงหาคม 2564
จ้างซ่อมแซม/เปลี่ยนอุปกรณ์ รถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ทะเบียน บย ๑๗๔๕ ราชบุรี ที่อยู่ในความดูแลของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 สิงหาคม 2564
จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะบริเวณถนนเลียบคลองชลประทานแยกเจ็ดเสมียน หมู่ที่ ๒ ตำบลเจ็ดเสมียน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 สิงหาคม 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) U.H.T. สำหรับเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 สิงหาคม 2564
ซื้อแบบพิมพ์ จำนวน ๗ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 สิงหาคม 2564
จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานทั่วไป ตั้งแต่วันที่ ๒๕สิงหาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ (นายคชาพล ชื่นโชติ) (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 สิงหาคม 2564
จ้างซ่อมแซมราวสะพานวัดตึกหิรัญราษฎร์ บริเวณถนนเลียบแม่น้ำแม่กลองเส้นเจ็ดเสมียนมุ่งหน้าโพธาราม หมู่ที่ ๕ ตำบลเจ็ดเสมียน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 สิงหาคม 2564