ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 41 ถึง 50 จากข้อมูล 323
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ สำหรับงานทะเบียนราษฎร รวมระยะเวลา ๑ ปี (ตั้งแต่วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 กันยายน 2564
จ้างขุดหลุมวางท่อระบายน้ำบริเวณซอย ๑ หมู่ที่ ๖ ตำบลเจ็ดเสมียน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 กันยายน 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) U.H.T. สำหรับเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ (สำหรับวันที่ ๑ - ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 กันยายน 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒๑ รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 กันยายน 2564
จ้างซ่อมแซมท่อระบายน้ำบริเวณซอย 11/3 หมู่ที่ ๒ ตำบลเจ็ดเสมียน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 กันยายน 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6 กันยายน 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6 กันยายน 2564
จ้างซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บริเวณทางเชื่อมไหล่ทางขึ้น-ลง ถนนภายในเขตเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน จำนวน ๒๕ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6 กันยายน 2564
จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตถนนเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน ซอย ๒๖ (ท้ายซอย) หมู่ที่ ๔ ตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6 กันยายน 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๒ รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 กันยายน 2564