ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 41 ถึง 50 จากข้อมูล 296
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างซ่อมแซมป้ายบอกซอยภายในเขตเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน จำนวน ๑๙ ป้าย (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 สิงหาคม 2564
จ้างซ่อมแซม/เปลี่ยนอุปกรณ์ พร้อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์บรรทุกน้ำ ทะเบียน บว ๑๖๗๔ ราชบุรี ที่อยู่ในความดูแลของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6 สิงหาคม 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4 สิงหาคม 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๒ รายการ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 สิงหาคม 2564
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน ๒ รายการ (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 สิงหาคม 2564
จ้างเหมาทำผ้าคลุมโต๊ะและผ้าคลุมเก้าอี้ จำนวน ๒ รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 สิงหาคม 2564
จ้างซ่อมแซม/เปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน ๒ เครื่อง (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 สิงหาคม 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๔ รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 กรกฎาคม 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอิ่มอุ่น กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 กรกฎาคม 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๙ รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 กรกฎาคม 2564