ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 31 ถึง 40 จากข้อมูล 323
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษาทรัพย์สินของทางราชการ จำนวน ๔ รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 กันยายน 2564
ซื้อโคมไฟฟ้าหลอด LED ภายในเขตเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน จำนวน ๔๒ ชุด (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 กันยายน 2564
จ้างโครงการปรับปรุงห้องทำงานบริเวณชั้น ๒ อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน หมู่ที่ ๒ ตำบลเจ็ดเสมียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 กันยายน 2564
จ้างโครงการจ้างเหมาตีเส้นจราจรชะลอความเร็ว (Rumble Strips) ภายในเขตเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน จำนวน ๗๒ ล็อค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 กันยายน 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ยาฆ่าเชื้อไวรัส จำนวน ๕๕ ขวด (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 กันยายน 2564
จ้างซ่อมแซม/เปลี่ยนอุปกรณ์ รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง ทะเบียน บษ ๑๑๗๐ ราชบุรี ที่อยู่ในความดูแลของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 กันยายน 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะรับแขก จำนวน ๑ ชุด (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 กันยายน 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงาน จำนวน ๕ ตัว (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 กันยายน 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ทำงาน จำนวน ๕ ตัว (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 กันยายน 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) U.H.T. สำหรับปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 กันยายน 2564