ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 31 ถึง 40 จากข้อมูล 296
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อแบบพิมพ์ จำนวน ๗ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 สิงหาคม 2564
จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานทั่วไป ตั้งแต่วันที่ ๒๕สิงหาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ (นายคชาพล ชื่นโชติ) (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 สิงหาคม 2564
จ้างซ่อมแซมราวสะพานวัดตึกหิรัญราษฎร์ บริเวณถนนเลียบแม่น้ำแม่กลองเส้นเจ็ดเสมียนมุ่งหน้าโพธาราม หมู่ที่ ๕ ตำบลเจ็ดเสมียน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 สิงหาคม 2564
จ้างซ่อมแซม/เปลี่ยนอุปกรณ์ระบบท่อบำบัดและระบบท่อน้ำทิ้ง ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 สิงหาคม 2564
จ้างซ่อมแซม/เปลี่ยนอุปกรณ์ รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง ทะเบียน บษ ๑๑๗๐ ราชบุรี ที่อยู่ในความดูแลของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 สิงหาคม 2564
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น น้ำมันไฮโดรลิค เบอร์ ๖๘ ขนาดบรรจุ ๑๘ ลิตร จำนวน ๗ ถัง (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 สิงหาคม 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 สิงหาคม 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 สิงหาคม 2564
จ้างซ่อมแซม/เปลี่ยนอุปกรณ์ เครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน ๔ เครื่อง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 สิงหาคม 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 สิงหาคม 2564