ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 311 ถึง 320 จากข้อมูล 323
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างเหมาจัดทำซุ้มประวัติประเพณีลอยกระทง ตามโครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 ตุลาคม 2563
โครงการกำจัดขยะมูลฝอย ภายในตำบลเจ็ดเสมียน26 ตุลาคม 2563
จ้างเหมาเครื่องกำเนิดกระแสไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๓๕ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ เครื่อง ตามโครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 ตุลาคม 2563
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน เดือน พฤศจิกายน 2563 (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอิ่มอุ่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 ตุลาคม 2563
จ้างเหมาไฟฟ้าประดับภายในบริเวณงานและริมเขื่อนแม่น้ำแม่กลอง ตามโครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 ตุลาคม 2563
จ้างเหมาวงดนตรีพร้อมอุปกรณ์ และเครื่องขยายเสียง ตามโครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 ตุลาคม 2563
จ้างเหมาการแสดง (บนเวที) ตามโครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 ตุลาคม 2563
ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรด จำนวน ๒๐ เครื่อง ตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 ตุลาคม 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 ตุลาคม 2563
จ้างเหมาบริการบุคคล ปรับปรุงระบบและฐานข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน Ltax ๓๐๐๐ และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ Ltax Gis รวมทั้งงานที่เกี่ยวข้อง และงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 ตุลาคม 2563