ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 301 ถึง 310 จากข้อมูล 323
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองหนองบางงู หมู่ที่ ๖ ตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 พฤศจิกายน 2563
ประกวดราคาจ้างโครงการกำจัดขยะมูลฝอย ภายในตำบลเจ็ดเสมียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)24 พฤศจิกายน 2563
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันเดือน ธันวาคม 2563 (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอิ่มอุ่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 พฤศจิกายน 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 พฤศจิกายน 2563
จ้างซ่อมแซม/เปลี่ยนอุปกรณ์ รถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๑๔๐ ราชบุรี ที่อยู่ในความดูแลของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 ตุลาคม 2563
ประกวดราคาจ้างโครงการกำจัดขยะมูลฝอย ภายในตำบลเจ็ดเสมียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)28 ตุลาคม 2563
ประกวดราคาจ้างโครงการกำจัดขยะมูลฝอย ภายในตำบลเจ็ดเสมียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)28 ตุลาคม 2563
จ้างเหมาประดับตกแต่งเวทีและทางลงท่าน้ำวัดเจ็ดเสมียน ตามโครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 ตุลาคม 2563
จ้างเหมาเวทีพร้อมติดตั้งและรื้อถอน ตามโครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง จำนวน ๑ เวที โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 ตุลาคม 2563
ซื้อโล่เกียรติยศ ตามโครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 ตุลาคม 2563