ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 291 ถึง 300 จากข้อมูล 323
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รวมทั้งงานที่เกี่ยวข้องและงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 ธันวาคม 2563
จ้างเหมาผู้ช่วยช่าง ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (นายสรชัย ปันสัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 ธันวาคม 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 ธันวาคม 2563
จ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศ รวมทั้งงานที่เกี่ยวข้อง และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 ธันวาคม 2563
จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างและไฟฟ้าประดับ ณ บริเวณอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน ตามโครงการรัฐพิธีวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 ธันวาคม 2563
จ้างซ่อมแซม/เปลี่ยนอุปกรณ์ รถยนต์ตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน บม ๖๖๓๖ ราชบุรี ที่อยู่ในความดูแลของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 ธันวาคม 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 พฤศจิกายน 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒๓ รายการ (สำนักปลัดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 พฤศจิกายน 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารว่างพร้อมน้ำดื่ม ตามโครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนชุมชน/หมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระหว่างวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๕๕๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 พฤศจิกายน 2563
จ้างซ่อมแซมคอสะพานบริเวณหน้าปากซอยเจ็ดเสมียน ๒๘ หมู่ที่ ๕ ตำบลเจ็ดเสมียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 พฤศจิกายน 2563