ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 291 ถึง 300 จากข้อมูล 317
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 พฤศจิกายน 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒๓ รายการ (สำนักปลัดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 พฤศจิกายน 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารว่างพร้อมน้ำดื่ม ตามโครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนชุมชน/หมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระหว่างวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๕๕๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 พฤศจิกายน 2563
จ้างซ่อมแซมคอสะพานบริเวณหน้าปากซอยเจ็ดเสมียน ๒๘ หมู่ที่ ๕ ตำบลเจ็ดเสมียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 พฤศจิกายน 2563
จ้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองหนองบางงู หมู่ที่ ๖ ตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 พฤศจิกายน 2563
ประกวดราคาจ้างโครงการกำจัดขยะมูลฝอย ภายในตำบลเจ็ดเสมียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)24 พฤศจิกายน 2563
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันเดือน ธันวาคม 2563 (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอิ่มอุ่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 พฤศจิกายน 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 พฤศจิกายน 2563
จ้างซ่อมแซม/เปลี่ยนอุปกรณ์ รถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๑๔๐ ราชบุรี ที่อยู่ในความดูแลของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 ตุลาคม 2563
ประกวดราคาจ้างโครงการกำจัดขยะมูลฝอย ภายในตำบลเจ็ดเสมียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)28 ตุลาคม 2563