ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 21 ถึง 30 จากข้อมูล 296
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บริเวณทางเชื่อมไหล่ทางขึ้น-ลง ถนนภายในเขตเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน จำนวน ๒๕ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6 กันยายน 2564
จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตถนนเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน ซอย ๒๖ (ท้ายซอย) หมู่ที่ ๔ ตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6 กันยายน 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๒ รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 กันยายน 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๓ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 กันยายน 2564
จ้างเหมาขนย้ายกำจัดขยะมูลฝอยในบริเวณบ่อขยะของเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน พร้อมนำขยะมูลฝอยไปกำจัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31 สิงหาคม 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๑ รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31 สิงหาคม 2564
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๖ รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31 สิงหาคม 2564
จ้างซ่อมแซม/เปลี่ยนอุปกรณ์ รถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ทะเบียน บย ๑๗๔๕ ราชบุรี ที่อยู่ในความดูแลของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 สิงหาคม 2564
จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะบริเวณถนนเลียบคลองชลประทานแยกเจ็ดเสมียน หมู่ที่ ๒ ตำบลเจ็ดเสมียน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 สิงหาคม 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) U.H.T. สำหรับเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 สิงหาคม 2564