ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 281 ถึง 290 จากข้อมูล 296
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างเหมาประดับตกแต่งเวทีและทางลงท่าน้ำวัดเจ็ดเสมียน ตามโครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 ตุลาคม 2563
จ้างเหมาเวทีพร้อมติดตั้งและรื้อถอน ตามโครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง จำนวน ๑ เวที โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 ตุลาคม 2563
ซื้อโล่เกียรติยศ ตามโครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 ตุลาคม 2563
จ้างเหมาจัดทำซุ้มประวัติประเพณีลอยกระทง ตามโครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 ตุลาคม 2563
โครงการกำจัดขยะมูลฝอย ภายในตำบลเจ็ดเสมียน26 ตุลาคม 2563
จ้างเหมาเครื่องกำเนิดกระแสไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๓๕ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ เครื่อง ตามโครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 ตุลาคม 2563
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน เดือน พฤศจิกายน 2563 (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอิ่มอุ่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 ตุลาคม 2563
จ้างเหมาไฟฟ้าประดับภายในบริเวณงานและริมเขื่อนแม่น้ำแม่กลอง ตามโครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 ตุลาคม 2563
จ้างเหมาวงดนตรีพร้อมอุปกรณ์ และเครื่องขยายเสียง ตามโครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 ตุลาคม 2563
จ้างเหมาการแสดง (บนเวที) ตามโครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 ตุลาคม 2563