ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 271 ถึง 280 จากข้อมูล 323
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างเหมาพนักงานประจำรถขยะ ทะเบียน ๘๒-๘๒๑๑ ราชบุรี ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (นายสถิตย์ ป้านทอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 ธันวาคม 2563
จ้างเหมาพนักงานประจำรถขยะ ทะเบียน ๘๒-๘๒๑๑ ราชบุรี ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (นายเสริมศักดิ์ แซ่ตั้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 ธันวาคม 2563
จ้างซ่อมแซม/เปลี่ยนอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๘๓ ๖๑ ๐๐๓๑/๖, ๔๘๓ ๖๑ ๐๐๓๑/๗ จำนวน ๒ ตัว (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 ธันวาคม 2563
จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านเอกสาร สปสช. งานเอกสารเกี่ยวกับโครงการคัดแยกขยะ และเอกสารอื่นๆ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 ธันวาคม 2563
จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานธุรการและงานเอกสารอื่นๆ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 ธันวาคม 2563
จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอร์และบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 ธันวาคม 2563
จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานระบบงานคอมพิวเตอร์และบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 ธันวาคม 2563
จ้างเหมาพนักงานขับรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๒-๓๑๔๐ ราชบุรี ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 ธันวาคม 2563
จ้างเหมาพนักงานขับรถ รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง ๙๘๓ ราชบุรี และรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง หมายเลขทะเบียน นข ๕๕๐๐ ราชบุรี ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 ธันวาคม 2563
จ้างเหมาพนักงานทำความสะอาดสถานที่ราชการ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 ธันวาคม 2563