ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 261 ถึง 270 จากข้อมูล 323
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างเหมาบุคคลรักษาความสะอาดกวาดถนน ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (นายสิทธิศักดิ์ พงศ์ไพร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 ธันวาคม 2563
จ้างเหมาบุคคลรักษาความสะอาดกวาดถนน ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (นายสุรชาติ สังข์ทอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 ธันวาคม 2563
จ้างเหมาบุคคลรักษาความสะอาดกวาดถนน ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (นายสุรัตน์ รุนบุตรดา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 ธันวาคม 2563
จ้างเหมาบุคคลรักษาความสะอาดกวาดถนน ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (นายเสกสรรค์ คำมา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 ธันวาคม 2563
จ้างเหมาบุคคลให้บริการทำความสะอาดบริเวณหนองบางงู ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (นายชโลทร โพแดง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 ธันวาคม 2563
จ้างเหมาบุคคลให้บริการทำความสะอาดบริเวณหนองบางงู ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (นายนที ชูกำเนิด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 ธันวาคม 2563
จ้างเหมาบุคคลให้บริการทำความสะอาดบริเวณหนองบางงู ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (นายรังสรรค์ บัวดี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 ธันวาคม 2563
จ้างเหมาพนักงานประจำรถขยะ ทะเบียน ๘๒-๓๑๔๐ ราชบุรี ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (นายคำรณ สุดแจ้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 ธันวาคม 2563
จ้างเหมาพนักงานประจำรถขยะ ทะเบียน ๘๒-๓๑๔๐ ราชบุรี ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (นายทองศุข วงศ์ยะรา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 ธันวาคม 2563
จ้างเหมาพนักงานประจำรถขยะ ทะเบียน ๘๒-๘๒๑๑ ราชบุรี ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (นายประสาร พวงรอด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 ธันวาคม 2563