ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 251 ถึง 260 จากข้อมูล 323
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 ธันวาคม 2563
จ้างเหมาบริการบุคคล ปรับปรุงระบบและฐานข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน Ltax ๓๐๐๐ และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ Ltax Gis รวมทั้งงานที่เกี่ยวข้อง และงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 ธันวาคม 2563
จ้างเหมาผู้ช่วยช่าง ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (นายคชาพล ชื่นโชติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 ธันวาคม 2563
จ้างซ่อมแซม/เปลี่ยนอุปกรณ์ รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กง ๓๙๑๓ ราชบุรี ที่อยู่ในความดูแลของสำนักปลัดฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 ธันวาคม 2563
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียนซอย ๑/๒ หมู่ที่ ๖ ตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 ธันวาคม 2563
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียนซอย ๑/๓ หมู่ที่ ๖ ตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 ธันวาคม 2563
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน เดือน มกราคม 2564 (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอิ่มอุ่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 ธันวาคม 2563
จ้างเหมาบุคคลรักษาความสะอาดกวาดถนน ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (นายชนสรน์ พลแกล้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 ธันวาคม 2563
จ้างเหมาบุคคลรักษาความสะอาดกวาดถนน ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (นายนริศรา ชุ่มชัยรัตน์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 ธันวาคม 2563
จ้างเหมาบุคคลรักษาความสะอาดกวาดถนน ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (นายบุญเลิศ กรุงทวี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 ธันวาคม 2563