ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 241 ถึง 250 จากข้อมูล 323
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์ประกาศระยะเวลาการชำระภาษี ประจำปี ๒๕๖๔ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 มกราคม 2564
ประกวดราคาจ้างโครงการกำจัดขยะมูลฝอย ภายในตำบลเจ็ดเสมียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)22 มกราคม 2564
ประกวดราคาจ้างโครงการกำจัดขยะมูลฝอย ภายในตำบลเจ็ดเสมียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)22 มกราคม 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๓ รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 มกราคม 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๑ รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 มกราคม 2564
วัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ (กองช่าง)7 มกราคม 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 มกราคม 2564
จ้างเหมาขนย้ายกำจัดขยะมูลฝอยในบริเวณบ่อขยะของเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน พร้อมนำขยะมูลฝอยไปกำจัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6 มกราคม 2564
ซื้อชุดกันฝน จำนวน ๖๐ ชุด ตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 มกราคม 2564
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน เดือน มกราคม 2564 (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอิ่มอุ่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4 มกราคม 2564