ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 231 ถึง 240 จากข้อมูล 323
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๒ รายการ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอิ่มอุ่น กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 กุมภาพันธ์ 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอิ่มอุ่น กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 กุมภาพันธ์ 2564
ประกวดราคาจ้างโครงการกำจัดขยะมูลฝอย ภายในตำบลเจ็ดเสมียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1 กุมภาพันธ์ 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 มกราคม 2564
จ้างซ่อมแซม/เปลี่ยนอุปกรณ์ รถยนต์บรรทุกน้ำ ทะเบียน บว ๑๖๗๔ ราชบุรี ที่อยู่ในความดูแลของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 มกราคม 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๐ รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 มกราคม 2564
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๖ รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 มกราคม 2564
จ้างเหมาพนักงานประจำรถขยะ ทะเบียน ๘๒-๓๑๔๐ ราชบุรี ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (นายเชนทร์ ปันสัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 มกราคม 2564
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน เดือนกุมภาพันธ์ 2564 (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอิ่มอุ่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 มกราคม 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 มกราคม 2564