ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 221 ถึง 230 จากข้อมูล 323
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันเดือน มีนาคม 2564 (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอิ่มอุ่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 กุมภาพันธ์ 2564
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันเดือน มีนาคม 2564 (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอิ่มอุ่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 กุมภาพันธ์ 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน แบบพิมพ์ จำนวน ๓ รายการ โครงการเลือกตั้งคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น (สำนักปลัดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 กุมภาพันธ์ 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๒ เครื่อง (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 กุมภาพันธ์ 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 กุมภาพันธ์ 2564
จ้างซ่อมแซม/เปลี่ยนอุปกรณ์ รถกู้ชีพ ทะเบียน กน ๔๖๗๒ ราชบุรี ที่อยู่ในความดูแลของสาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 กุมภาพันธ์ 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๕ รายการ (สำนักปลัดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 กุมภาพันธ์ 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖๐ รายการ (สำนักปลัดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4 กุมภาพันธ์ 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๙ รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 กุมภาพันธ์ 2564
จ้างซ่อมแซม/เปลี่ยนอุปกรณ์ รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กง ๙๘๓ ราชบุรี ที่อยู่ในความดูแลของสำนักปลัดฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 กุมภาพันธ์ 2564