ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 11 ถึง 20 จากข้อมูล 296
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงาน จำนวน ๕ ตัว (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 กันยายน 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ทำงาน จำนวน ๕ ตัว (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 กันยายน 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) U.H.T. สำหรับปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 กันยายน 2564
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ สำหรับงานทะเบียนราษฎร รวมระยะเวลา ๑ ปี (ตั้งแต่วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 กันยายน 2564
จ้างขุดหลุมวางท่อระบายน้ำบริเวณซอย ๑ หมู่ที่ ๖ ตำบลเจ็ดเสมียน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 กันยายน 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) U.H.T. สำหรับเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ (สำหรับวันที่ ๑ - ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 กันยายน 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒๑ รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 กันยายน 2564
จ้างซ่อมแซมท่อระบายน้ำบริเวณซอย 11/3 หมู่ที่ ๒ ตำบลเจ็ดเสมียน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 กันยายน 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6 กันยายน 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6 กันยายน 2564