ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 161 ถึง 170 จากข้อมูล 323
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๔ รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 พฤษภาคม 2564
จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างและไฟฟ้าประดับ ณ บริเวณอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๖๗๔ ถึงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 พฤษภาคม 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๕ รายการ ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ (สำนักปลัดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 พฤษภาคม 2564
จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างและไฟฟ้าประดับ ณ บริเวณอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 พฤษภาคม 2564
จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างและไฟฟ้าประดับ ณ บริเวณอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๖๗๔ ถึงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 พฤษภาคม 2564
จ้างซ่อมแซม/เปลี่ยนอุปกรณ์ รถยนต์ติดเครนพร้อมกระเช้า ทะเบียน ๘๒ - ๒๖๕๐ ราชบุรี ที่อยู่ในความดูแลของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 เมษายน 2564
ซื้อชุดหมี PPE ๓M จำนวน ๑๐๐ ชุด ตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 เมษายน 2564
จ้างเหมาบุคคลรักษาความสะอาดกวาดถนน ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ (นายสุรัตน์ รุนบุตรดา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 เมษายน 2564
จ้างเหมาบริการติดวอลเปเปอร์ ณ ห้องทำงานนายกเทศมนตรีตำบลเจ็ดเสมียน ชั้น ๒ อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน ขนาดพื้นที่ ๔๐ ตารางเมตร (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 เมษายน 2564
ซื้อเครื่องโทรโข่ง ๑๕ วัตต์ จำนวน ๑๖ เครื่อง ตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 เมษายน 2564