ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 151 ถึง 160 จากข้อมูล 323
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างซ่อมแซม/เปลี่ยนอุปกรณ์ รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กง ๓๙๑๓ ราชบุรี ที่อยู่ในความดูแลของสำนักปลัดฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 พฤษภาคม 2564
จ้างเหมาพนักงานขับรถ รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๔๖-๐๐๐๑ ยี่ห้อ FORD หมายเลขทะเบียน กง ๓๙๑๓ ราชบุรี ตั้งแต่วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 พฤษภาคม 2564
จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานระบบงานคอมพิวเตอร์และบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศ ตั้งแต่วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ (นายธนบดินทร์ ศรัณย์วรกุล) (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 พฤษภาคม 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษาทรัพย์สินของทางราชการ จำนวน ๘ รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 พฤษภาคม 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ (สำนักปลัดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 พฤษภาคม 2564
จ้างซ่อมแซม/เปลี่ยนอุปกรณ์ รถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตค ๑๑๗๖ ราชบุรี ที่อยู่ในความดูแลของกองสาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 พฤษภาคม 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๑ รายการ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอิ่มอุ่น กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 พฤษภาคม 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 พฤษภาคม 2564
จ้างซ่อมแซม/เปลี่ยนอุปกรณ์ รถกระเช้า ทะเบียน ๘๓ - ๓๓๑๐ ราชบุรี ที่อยู่ในความดูแลของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 พฤษภาคม 2564
ซื้อน้ำยาเคมีดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งและชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ (CO๒) พร้อมบรรจุถัง จำนวน ๓ รายการ (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 พฤษภาคม 2564