ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 141 ถึง 150 จากข้อมูล 323
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านเอกสาร สปสช. งานเอกสารเกี่ยวกับโครงการคัดแยกขยะ และเอกสารอื่นๆ ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 มิถุนายน 2564
จ้างเหมาบริการบุคคล ปรับปรุงระบบและฐานข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน Ltax ๓๐๐๐ และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ Ltax Gis รวมทั้งงานที่เกี่ยวข้อง และงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ตั้งแต่วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 มิถุนายน 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๕ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 มิถุนายน 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) U.H.T. ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 มิถุนายน 2564
จ้างซ่อมแซม/เปลี่ยนอุปกรณ์ รถกู้ชีพ ทะเบียน กน ๔๖๗๒ ราชบุรี ที่อยู่ในความดูแลของสาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 มิถุนายน 2564
จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างและไฟฟ้าประดับ ณ บริเวณอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 มิถุนายน 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๕ รายการ ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ (สำนักปลัดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 มิถุนายน 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๘ รายการ (สำนักปลัดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 พฤษภาคม 2564
จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะบริเวณถนนเลียบคลองชลประทานส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย (เริ่มตั้งแต่หน้าบ้านผู้ใหญ่หมู่ที่ ๒ สิ้นสุดบริเวณสี่แยกไฟแดงถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒๓๘) หมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๒ ตำบลเจ็ดเสมียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 พฤษภาคม 2564
ซื้อแบบพิมพ์ จำนวน ๙ รายการ (สำนักปลัดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 พฤษภาคม 2564