ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 121 ถึง 130 จากข้อมูล 323
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างเหมาบุคคลรักษาความสะอาดกวาดถนน ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ (นายชนสรน์ พลแกล้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 มิถุนายน 2564
จ้างเหมาบุคคลรักษาความสะอาดกวาดถนน ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ (นายจีรวัสส์ ไพรวรรณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 มิถุนายน 2564
จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานธุรการและงานเอกสารอื่นๆ ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 มิถุนายน 2564
จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รวมทั้งงานที่เกี่ยวข้องและงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 มิถุนายน 2564
จ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศ รวมทั้งงานที่เกี่ยวข้อง และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 มิถุนายน 2564
จ้างซ่อมแซม/เปลี่ยนอุปกรณ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๘๓ ๖๑ ๐๐๓๑/๑๓ จำนวน ๑ ตัว (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 มิถุนายน 2564
จ้างเหมาผู้ช่วยช่าง ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ (นายอาคม วงศ์ยะรา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 มิถุนายน 2564
จ้างเหมาผู้ช่วยช่าง ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ (นายสรชัย ปันสัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 มิถุนายน 2564
จ้างเหมาบุคคลให้บริการทำความสะอาดบริเวณหนองบางงู ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ (นายสำเริง สงวนไว้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 มิถุนายน 2564
จ้างเหมาบุคคลให้บริการทำความสะอาดบริเวณหนองบางงู ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ (นายรังสรรค์ บัวดี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 มิถุนายน 2564