ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 101 ถึง 110 จากข้อมูล 323
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างซ่อมแซมฝ้าเพดานชายคาและภายในอาคาร ชั้น ๓ และดาดฟ้า อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน หมู่ที่ ๒ ตำบลเจ็ดเสมียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 กรกฎาคม 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) U.H.T. สำหรับเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 มิถุนายน 2564
จ้างซ่อมแซม/เปลี่ยนอุปกรณ์ รถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ทะเบียน บย ๑๗๔๕ ราชบุรี ที่อยู่ในความดูแลของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 มิถุนายน 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ถังขยะ ขนาด ๒๐๐ ลิตร เจาะรูที่ก้นถัง มีหูจับ พร้อมสกรีนโลโก้เทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน ชื่อเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน และลำดับที่ ๑/๒๕๖๔ ถึงลำดับที่ ๕๐/๒๕๖๔ จำนวน ๕๐ ใบ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 มิถุนายน 2564
จ้างเหมาบริการบุคคล ปรับปรุงระบบและฐานข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน Ltax ๓๐๐๐ และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ Ltax Gis รวมทั้งงานที่เกี่ยวข้อง และงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 มิถุนายน 2564
จ้างเหมาพนักงานประจำรถขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๘๒๑๑ ราชบุรี ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ (นายอนันต์ แจ่มโสภา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 มิถุนายน 2564
จ้างเหมาพนักงานประจำรถขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๘๒๑๑ ราชบุรี ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ (นายเสริมศักดิ์ แซ่ตั้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 มิถุนายน 2564
จ้างเหมาพนักงานประจำรถขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๘๒๑๑ ราชบุรี ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ (นายประสาร พวงรอด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 มิถุนายน 2564
จ้างเหมาพนักงานประจำรถขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๑๔๐ ราชบุรี ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ (นายบุญเลิศ กรุงทวี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 มิถุนายน 2564
จ้างเหมาพนักงานประจำรถขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๑๔๐ ราชบุรี ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ (นายเชนทร์ ปันสัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 มิถุนายน 2564