ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 101 ถึง 110 จากข้อมูล 317
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างเหมาพนักงานประจำรถขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๘๒๑๑ ราชบุรี ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ (นายเสริมศักดิ์ แซ่ตั้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 มิถุนายน 2564
จ้างเหมาพนักงานประจำรถขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๘๒๑๑ ราชบุรี ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ (นายประสาร พวงรอด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 มิถุนายน 2564
จ้างเหมาพนักงานประจำรถขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๑๔๐ ราชบุรี ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ (นายบุญเลิศ กรุงทวี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 มิถุนายน 2564
จ้างเหมาพนักงานประจำรถขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๑๔๐ ราชบุรี ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ (นายเชนทร์ ปันสัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 มิถุนายน 2564
จ้างเหมาพนักงานทำความสะอาดสถานที่ราชการ ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 มิถุนายน 2564
จ้างเหมาพนักงานขับรถ รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๔๕-๐๐๐๑ ยี่ห้อ FORD หมายเลขทะเบียน กง ๙๘๓ ราชบุรี และรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๔๖-๐๐๐๑ ยี่ห้อ FORD หมายเลขทะเบียน กง ๓๙๑๓ ราชบุรี ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 มิถุนายน 2564
จ้างเหมาพนักงานขับรถ รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง หมายเลขทะเบียน นข ๕๕๐๐ ราชบุรี ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 มิถุนายน 2564
จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานระบบงานคอมพิวเตอร์และบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศ ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 มิถุนายน 2564
จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานทั่วไป ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 มิถุนายน 2564
จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 มิถุนายน 2564