ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 91 ถึง 100 จากข้อมูล 323
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาทรัพย์สินของเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 กรกฎาคม 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง แบตเตอรี่พร้อมเปลี่ยน และเทิร์นแบตเตอรี่เก่า รถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บว ๑๖๗๔ ราชบุรี ประจำงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล จำนวน ๒ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 กรกฎาคม 2564
จ้างซ่อมแซม/เปลี่ยนอุปกรณ์ รถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตค ๑๑๗๖ ราชบุรี ที่อยู่ในความดูแลของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 กรกฎาคม 2564
วัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ (กองช่าง)12 กรกฎาคม 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๐ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 กรกฎาคม 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6 กรกฎาคม 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เทปสะท้อนแสงสีเหลือง ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า ๔๕ เมตร จำนวน ๒ ม้วน (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6 กรกฎาคม 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เทปสะท้อนแสงสีเหลือง ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า ๔๕ เมตร จำนวน ๓ ม้วน (งานป้องกันฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 กรกฎาคม 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เทปสะท้อนแสงสีเหลือง ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า ๔๕ เมตร จำนวน ๒ ม้วน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 กรกฎาคม 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๘ รายการ ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 กรกฎาคม 2564