หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างเหมาพนักงานประจำรถขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๑๔๐ ราชบุรี ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ (นายเสกสรรค์ คำมา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 ตุลาคม 2564
จ้างเหมาพนักงานทำความสะอาดสถานที่ราชการ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6 ตุลาคม 2564
จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยภายในตำบล เจ็ดเสมียน ตามหลักสุขาภิบาล จำนวน ๔๐๐ ตัน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 ตุลาคม 2564
จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอร์และบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 ตุลาคม 2564
จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานธุรการและงานเอกสารอื่นๆ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 ตุลาคม 2564