หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง แบตเตอรี่พร้อมเปลี่ยน และเทิร์นแบตเตอรี่เก่า รถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๑๔๐ ราชบุรี ในความดูแลของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๒ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 กันยายน 2564
ซื้อถุงยังชีพ จำนวน ๕๓๓ ชุด ตามโครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย (มอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชน) ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) (สำนักปลัดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 กันยายน 2564
ซื้อโครงการจัดซื้อและติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ ภายในตำบลเจ็ดเสมียน จำนวน ๙ ชุด ๕ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 กันยายน 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษาทรัพย์สินของทางราชการ จำนวน ๔ รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 กันยายน 2564
ซื้อโคมไฟฟ้าหลอด LED ภายในเขตเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน จำนวน ๔๒ ชุด (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 กันยายน 2564