ประกาศแสดงเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต

 ประเภท : การป้องกันการทุจริต

ประกาศเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน

เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต