รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 ประเภท : การป้องกันการทุจริต

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563