ประกาศใช้แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2561-2564

 ประเภท : การป้องกันการทุจริต

ประกาศเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน

เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง