ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

 ประเภท : การป้องกันการทุจริต

ประกาศเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน

เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ