ประกาศมาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน

 ประเภท : การป้องกันการทุจริต

ประกาศเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน

เรื่อง มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน