ประกาศมาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนัก

 ประเภท : การป้องกันการทุจริต

ประกาศเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน

เรื่อง มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการสังกัดเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน