ประกาศมาตรการในการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

 ประเภท : การป้องกันการทุจริต

ประกาศเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน

เรื่อง มาตรการในการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง