ประกาศมาตรการในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

 ประเภท : การป้องกันการทุจริต

ประกาศเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน

เรื่อง มาตรการในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต