ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 15 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน ในคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ได้กำหนดประชุมสภาเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน สมัยสามัย สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 มีกำหนด 30 วัน นับตั้งเเต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560เป็นต้นไป นั้น

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 22 เเละ ข้อ 24 จึงประักาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 ในวันอังคารที่ 15 สิงหาคม  2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
คลิกดูรูปภาพ