ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน ในการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 กำหนดให้มีสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2560  มีกำหนด 30 วัน นับตั้งเเต่วันที่ 1 พฤษภาคม เป็นต้นไป นั้น 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 24 วรรคท้าย เเละมาตรา 25 วรรคเเรก เเห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 รวมเเก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 จึงประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560 ในวันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
คลิกดูรูปภาพ