รับลงทะเบียนประชาชนในตำบลเจ็ดเสมียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์


ขอเชิญประชาชน ในเขตพื้นที่ตำบลเจ็ดเสมียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือโดยได้ตั้งแต่วันที่ 16-25 สิงหาคม 2564 โดยขอรับลงทะเบียนได้ที่

1. งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน

2. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน ประธาน อสม. ตำบลเจ็ดเสมียน

3. สแกน QR Code ทางหน้าเว็บไซต์และหน้า เพจเฟซบุ๊ก เทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน

ตามประกาศเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน เรื่อง หลักเกณฑ์การช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโนา 2019

(COVID-19)ของเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
คลิกดูรูปภาพ