โครงการอนุรักษ์พัฒนาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

โครงการอนุรักษ์พัฒนาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เป็นโครงการที่เชิญชวนเยาวชนในตำบลเจ็ดเสมียน

มาร่วมโครงการ โดยมีการอบรม ในวันที่ 15 สิงหาคม 2563

เพื่อให้เยาวชนตระหนักถึงความสำคัญในการช่วยกันอนุรักษ์ และพัฒนาธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

และวันที่ 22 สิงหาคม 2563 

มีการเดินทางไปศึกษาการทำเกษตรแบบดั้งเดิม ไม่กระทบต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

และการอนุรักษ์พันธ์พืช 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
คลิกดูรูปภาพ