ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน (บ้านอิ่มอุ่น)

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครนักเรียน เข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอิ่มอุ่น

อายุ2ปี4เดือนขึ้นไป

เอกสารที่ใช้สมัคร

1. สำเนาทะเบียนบ้าน(ฉบับจริง)พร้อมสำเนา 1 ชุด

2. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 ใบ(ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

3. สำเนาสูติบัตร จำนวน 1 ชุด

เบอร์ติดต่อสอบถาม 093-1685114 พี่ยู นักวิชาการศึกษา

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
คลิกดูรูปภาพ