ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 30พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

     เทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน ได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ของราชการ ณ ห้องประชาสัมพันธ์ สำนักงานเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน จึงแจ้งประชาสัมพันธ์ มาเพื่อให้ประชาชนทราบ ผู้ใดมีความประสงค์ ขอเอกสารของทางเทศบาลฯ สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน ในวันและเวลาราชการ โทร. ๐๓๒-๓๙๗๐๓๒ , ๐๓๒-๓๙๗๖๑๖ และ ๐๓๒-๓๙๗๐๒๖

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
คลิกดูรูปภาพ