ข่าวการเงิน

 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 11 มีนาคม 2563 รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 18 มกราคม 2562 งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 18 ตุลาคม 2561 รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 18 ตุลาคม 2561 งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ประจำปีงบประมาณ 2561
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 18 ตุลาคม 2559 งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559