ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 ถึง 10 จากข้อมูล 323
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างเหมาเครื่องจักรกล (รถแบ็คโฮ) จำนวน ๑๖ ชั่วโมง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 พฤศจิกายน 2564
จ้างเหมาพนักงานปฏิบัติหน้าที่ช่วยฝ่ายกิจการสภาเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 พฤศจิกายน 2564
จ้างเหมาบริการบุคคลในการปฏิบัติงานการเงินและบัญชี รวมทั้งงานที่เกี่ยวข้อง และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 พฤศจิกายน 2564
จ้างเหมาเช่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐ กิโลวัตต์ ตามโครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 พฤศจิกายน 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) U.H.T. ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ สำหรับเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 พฤศจิกายน 2564
จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานวางแผนด้านสาธารณสุขและงานเอกสารอื่นๆ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 พฤศจิกายน 2564
จ้างเหมาพนักงานประจำรถขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๑๔๐ ราชบุรี ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ (นายเสกสรรค์ คำมา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 ตุลาคม 2564
จ้างเหมาพนักงานทำความสะอาดสถานที่ราชการ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6 ตุลาคม 2564
จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยภายในตำบล เจ็ดเสมียน ตามหลักสุขาภิบาล จำนวน ๔๐๐ ตัน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 ตุลาคม 2564
จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอร์และบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 ตุลาคม 2564