ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เชื่อมโยงฐานข้อมูลของกรมบัญชีกลาง

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศราคากลาง

ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา

ประกาศเชิญชวน

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอร์และบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    27 มีนาคม 2563

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    27 มีนาคม 2563

จ้างเหมาบุคคลรักษาความสะอาดกวาดถนน ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ (นายนริศรา ชุ่มชัยรัตน์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    25 มีนาคม 2563

จ้างเหมาบุคคลให้บริการทำความสะอาดบริเวณคลองมะขาม ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ (นายสมชาย ไตรปิฎก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    25 มีนาคม 2563

จ้างเหมาบุคคลรักษาความสะอาดกวาดถนน ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ (นายสุรัตน์ รุนบุตรดา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    25 มีนาคม 2563

จ้างเหมาบุคคลรักษาความสะอาดกวาดถนน ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ (นายสุรชาติ สังข์ทอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    25 มีนาคม 2563

จ้างเหมาบุคคลรักษาความสะอาดกวาดถนน ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ (นายสิทธิศักดิ์ พงศ์ไพร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    25 มีนาคม 2563

จ้างเหมาบุคคลรักษาความสะอาดกวาดถนน ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ (นายบุญเลิศ กรุงทวี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    25 มีนาคม 2563

จ้างเหมาบุคคลรักษาความสะอาดกวาดถนน ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ (นายชนสรน์ พลแกล้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    25 มีนาคม 2563

จ้างเหมาบุคคลให้บริการทำความสะอาดบริเวณคลองมะขาม ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ (นายสมปอง วางวรรณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    25 มีนาคม 2563

จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านเอกสาร สปสช. งานเอกสารเกี่ยวกับโครงการคัดแยกขยะ และเอกสารอื่นๆ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    24 มีนาคม 2563

จ้างเหมาพนักงานประจำรถขยะ ทะเบียน ๘๒-๓๑๔๐ ราชบุรี ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ (นายทองศุข วงศ์ยะรา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    24 มีนาคม 2563

จ้างเหมาพนักงานขับรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๒-๓๑๔๐ ราชบุรี ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    24 มีนาคม 2563

จ้างเหมาบุคคลให้บริการทำความสะอาดบริเวณหนองบางงู ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ (นายวสันติ์ มีล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    24 มีนาคม 2563

จ้างเหมาบุคคลให้บริการทำความสะอาดบริเวณหนองบางงู ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ (นายนที ชูกำเนิด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    24 มีนาคม 2563

จ้างเหมาบุคคลให้บริการทำความสะอาดบริเวณหนองบางงู ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ (นายชโลทร โพแดง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    24 มีนาคม 2563

จ้างเหมาบุคคลให้บริการทำความสะอาดบริเวณหนองบางงู ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ (นายโกวิทย์ สิทธิโชติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    24 มีนาคม 2563

จ้างเหมาบุคคลภายนอกคัดแยกขยะและเผาขยะประจำเตาเผา ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ (นายเสกสรรค์ คำมา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    24 มีนาคม 2563

จ้างเหมาบุคคลภายนอกคัดแยกขยะและเผาขยะประจำเตาเผา ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ (นายคำรณ สุดแจ้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    24 มีนาคม 2563

จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานธุรการและงานเอกสารอื่นๆ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    24 มีนาคม 2563

ยกเลิกประกาศเชิญชวน

ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน

เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา