ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เชื่อมโยงฐานข้อมูลของกรมบัญชีกลาง

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศราคากลาง

ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา

ประกาศเชิญชวน

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

จ้างเหมาติดตั้งตู้สาขาและเดินสายโทรศัพท์ภายในอาคารสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ (สำนักปลัดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    21 กันยายน 2563

จ้างซ่อมแซม/เปลี่ยนอุปกรณ์ รถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๘๒๑๑ ราชบุรี ที่อยู่ในความดูแลของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    18 กันยายน 2563

ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    18 กันยายน 2563

ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง แบตเตอรี่พร้อมเปลี่ยนและเทิร์นแบตเตอรี่เก่า จำนวน ๒ ลูก รถยนต์ติดเครนพร้อมกระเช้า หมายเลขทะเบียน ๘๒ - ๒๖๕๐ ราชบุรี ที่อยู่ในความดูแลของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    16 กันยายน 2563

ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสูดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    16 กันยายน 2563

ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน บอร์ดประชาสัมพันธ์ แบบกระจกบานเลื่อน พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    15 กันยายน 2563

จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาทรัพย์สินของเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถกระเช้า ทะเบียน ๘๓ - ๓๓๑๐ ราชบุรี ที่อยู่ในความดูแลของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    14 กันยายน 2563

ยกเลิกประกาศเชิญชวน

ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน

เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา