ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เชื่อมโยงฐานข้อมูลของกรมบัญชีกลาง

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศราคากลาง

ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา

ประกาศเชิญชวน

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๐ รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    28 กุมภาพันธ์ 2563

จ้างเหมาเครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์ ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดเจ็ดเสมียนคัพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    27 กุมภาพันธ์ 2563

ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา จำนวน ๑๘ รายการ ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดเจ็ดเสมียนคัพ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    27 กุมภาพันธ์ 2563

ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้ล็อคเกอร์ แบบ ๑๘ ช่อง จำนวน ๑ ตู้ (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    27 กุมภาพันธ์ 2563

จ้างเหมาบริการเช่าเต็นท์ ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดเจ็ดเสมียนคัพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    27 กุมภาพันธ์ 2563

จ้างเหมาจัดเตรียมสนาม ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดเจ็ดเสมียนคัพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    27 กุมภาพันธ์ 2563

ยกเลิกประกาศเชิญชวน

ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน

เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา