ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา   >   เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ตุลาคม 2563